Available courses

Học phần “Pháp luật về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự” là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân ngành luật. Học phần này cung cấp khối lượng kiến thức  chuyên ngành về nghĩa vụ, các biện pháp đảm bảo nghĩa vụ, trách nhiệm do phạm nghĩa vụ, giao kết hợp đồng, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, nguyên tắc bồi thường, nguyên tắc xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể.